Zeleni Lipovljani

Eu projekti amblem

 Konkurentnost i kohezija

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda 

 

NAZIV PROJEKTA: Zeleni Lipovljani
NAZIV KORISNIKA: LIPKOM SERVISI d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 759.775,00 kuna
EU SUFINANCIRANJE PROJEKTA: 516.587,50 kuna
RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: 28.01.2021. - 28.09.2021.

Projekt tvrtke LIPKOM SERVISI d.o.o. „Zeleni Lipovljani“ obuhvaća nabavu komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpadnog papira, kartona, metala, biootpada, plastike, tekstila, stakla i krupnog (glomaznog) komunalnog otpada na mjestu nastanka otpada kod korisnika usluge i putem reciklažnog dvorišta, te provedbu izobraznoinformativne aktivnosti. Projekt se provodi u cilju povećanja udjela odvojeno prikupljenog komunalnog otpada u ukupnom komunalnom otpadu čime se doprinosi povećanju oporabe otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalište.

Tvrtka LIPKOM SERVISI d.o.o. javnu uslugu prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada te uslugu povezanu s javnom uslugom koja se odnosi na odvojeno prikupljanje komunalnog otpada obavlja na području Općine Lipovljani, čime navedeno područje - područje obuhvata projekta obuhvaća 1.140 kućanstava (3.455 stanovnika).

CILJ projekta: doprinijeti povećanju udjela odvojeno prikupljenog komunalnog otpada u ukupnom komunalnom otpadu te tako doprinijeti oporabi i konačno smanjenju količine otpada koji se
odlaže na odlagališta.

Svrha projekta: projekt tvrtke LIPKOM SERVISI d.o.o. doprinosi povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalište, prije
svega otpadnog papira, kartona, biootpada, stakla, metala, plastike, tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada. Komunalno vozilo nabavljeno kroz projekt unaprijedit će uslugu
tvrtke LIPKOM SERVISI d.o.o. odnosno unaprijedit će proces prikupljanja reciklabilnog otpada te dostave istog na oporabu, a time i smanjenje otpada koji se odlaže na odlagalište. Kako tvrtka
do sada nije imala potrebne kapacitete u vidu specijaliziranog vozila, uslugu prikupljanja reciklabilnog otpada i dostave istog na oporabu nije niti mogla izvršavati adekvatno, no novim
vozilom omogućit će se ekološki i ekonomski učinkovito prikupljanje reciklabilnog otpada na mjestu njegova nastanka što će doprinijeti oporabi i konačno smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagališta.

Opravdanost projekta:

 1. nabavljeno novo komunalno vozilo za odvojeno prikupljanje otpada te unaprijeđen proces odvojenog prikupljanja otpada na području obuhvata projekta, na području Općine Lipovljani, za
  140 kućanstva
 2. smanjena količina otpada koja se odlaže na odlagalište i povećanje količine odvojeno prikupljenog otpada te doprinos oporabi istog (50t reciklabilnog otpada prikupljeno u godini po
  završetku projekta; 2% planirano povećanje u sljedećem razdoblju na bazi godine)
 3. doprinos ekonomskom razvoju (smanjen uvoz sekundarnih sirovina, troškova odlaganja i dr.)
 4. društvena korist projekta (osiguravanje uvjeta života bez narušavanja prirodne ravnoteže)
 5. povećanje zaposlenosti
 6. uključivanje osoba s invaliditetom u život zajednice te doprinos promicanju mjera ravnopravnosti spolova i zabrani diskriminacije
 7. doprinos poštivanju reda prvenstva (hijerarhiji) gospodarenja otpadom (kroz unaprjeđenje procesa odvojenog prikupljanja otpada te izgradnju svijesti stanovništva o negativnim učincima
  otpada koji se odlaže na odlagališta, ponovnoj uporabi predmeta, kompostiranju, uštedi resursa, zaštiti okoliša i zdravlja ljudi)
 8. doprinos provedbi lokalnih, regionalnih, nacionalnih, EU dokumenata iz područja gospodarenja otpadom
 9. izgrađena svijest stanovnika u pogledu izbjegavanja stvaranja otpada, zaštite resursa, prirode i zdravlja ljudi
 10. doprinos očuvanju okoliša, smanjenju zagađenja zraka, tla i vode, čime se direktno djeluje na podizanje razine kvalitete života.

Kontakt osoba za više informacija: Davor Živković, Lipkom servisi d.o.o., Telefon: + (385) 99 667 6336, Email: info@lipkom-servisi.hr, Kutinska 4, 44322 Lipovljani

 

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost tvrtke Lipkom servisi d.o.o.

Više informacija o fondovima EU: www.strukturnifondovi.hr

Operativni program konkurentnost i kohezija